تبدیل آنچه که اکنون هستیم به چیزی متفاوت تر برای ایجاد حالی بهتر و استمرار آن تا پایان عمر تا در دهه ی آخر٬ خردمندی که نتیجه این خودشناسی خواهد بود با ما عجین شود و همچون پیری خردمند این دنیا را بدرود بگوییم.
تغییر نیاز به کار فردی دارد.
برای شروع تغییر و ایجاد آینده ای بهتر، تحلیل گذشته و آوردن آن به زمان حال لازم است.
" کسی که عاقل است از دیروزش عبرت می گیرد وآن رابرای خودش آشکار می سازد. "  (امام علی علیه السلام)
در روان درمانی از نوع تحلیل رفتار متقابل گذشته(زمان کودکی - آن موقع وآنجا )  را به زمان حال آورده٬ بررسی وتحلیل می کنیم تا دراکنون و اینجا با واکنش مناسبتری به واقعیت خود٬ دیگران و دنیایی که در آن قرار داریم زندگی شادمانه تر و پرسودتری  در راه تحقق خود داشته باشیم به عبارت دیگر با ایجاد تغییر وعدم تکرار اشتباهات به سمت آینده ای بهتر حرکت می کنیم. اگر گذشته را آشکار نکنیم از مغز ما پاک نمی شود بلکه در ناخودآگاه ما سرکوب شده با تحریف اکنون واینجا٬ ما را از زندگی کردن باز می دارد.
حلقه تغییر گشتالت (Gestalt Change Cycle)
 
مرحله اول : برانگیختگی
نقطه شروع تغییر٬ ازنگاه به خود است اینکه چه احساسی٬ چه فکری دارم؟ روابطم چطوراست؟ اینجاست که نشانه ها بروز می کنند.
اولین نشانه احساسات ناخوب٬ احساساتی همچون ناشادی٬ ناخوبی٬ غم٬ ترس٬ خشم٬ نفرت٬ انتقام٬ عصبانیت که حواس جسمانی ناخوب همچون گاستریت (ورم معده )٬ التهابات روده ومعده٬ عدم حس راحتی در احشا٬ انقباض در عضلات را ایجاد می کند.
دومین نشانه افکار ناکار آمد که ما را درگیر می کنند. گاهی بصورت نشخوار فکری و گاهی نیز بصورت تعمیم افراطی و به راه حلی ختم نمی شوند. توجه داشته باشیم که بسیاری از تفکرات ناکارآمد برای ما مأنوس بخود(Egocentric) هستند و خیلی آن ها را درک نمی کنیم.
با فکر کارآمد یا تفکر نظام مند به تعیین مسئله ونهایتاً به ایجاد راه حل می پردازیم. (توجه داشته باشید که احساسات فرد مسئله نیست، احساسات نتیجه وجود مسئله است.)
سومین نشانه اختلال درروابط بین فردی(خانواده٬ دوستان٬ اطرافیان)
چهارمین نشانه اختلال دررابطه خود با محیطمان (من وکارم٬ من واهدافم٬ من و جامعه ای که در آن قرار دارم)
زمانی که متوجه می شویم حالمان آن قدر که انتظار داریم خوب نیست، تفکراتمان گاهی اوقات ناسالم است٬ در روابط بین فردی خود دچار مشکل هستیم و باتوجه به ارتباط با محیط و کار و... اندکی دچار افت شدیم می خواهیم که تغییر کنیم.
در مرحله برانگیختگی قادر به تمرکز نیستیم٬ دقیقاً ازآنچه که می خواهیم انجام دهیم اطلاع نداریم٬ تصویر مشوشی از دنیای پدیدارشناسی خود داریم٬ انرژی خود را رو به پایان می بینیم٬ قادر به پیدا کردن گزینه ای نیستیم. با این حال آگاهیم که می خواهیم چیزی را تغییر دهیم.
مرحله دوم: آگاهی
با مطالعه و یا به کمک روان درمانگر به احساسات٬ تفکرات و به روند درونی خود آگاه می شویم. آگاهی یعنی بتوانم بر آنچه که هستم آگاه باشم و بدانم آنچه که هستم برای من چه مسائلی را به همراه دارد؟ این مسائل چطور در روابط درون فردی و بین فردی من و ارتباط من با محیط تاثیر می گذارد. این شناخت بتدریج حاصل می شود.

گاهی افراد از مکانیسم های دفاعی نظیر سرکوب٬ انکار٬ فرافکنی مسئله خود به دیگران و یا واکنش وارونه و نقطه ی مقابل آنچه که هست را اجرا کردن استفاده می کنند برای ندیدن آنچه که مایل به آگاهی به آن نیست.

(پنجره ی جو- هری johari window)

 
 دست زدن بطور ناگهانی به مسائلی که حاصل مکانیسم های دفاعی ناخودآگاه فرد است. مکانیسم های دفاعی او را قویتر و ساز و کارهای دفاعی او را پیچیده تر می کند. در چنین مواردی فرد به امنیت نیاز دارد در ابتدا با نوازش مثبت در جنبه های مثبت فرد احساس امنیت در رابطه را ایجاد کرده و بعد بتدریج درباره موضوع صحبت می شود.
مرحله سوم: بسیج انرژی
با نگاه کردن به خودم٬ دیگران و فضایی که در آن قرار دارم شروع می کنم به رازگشایی کردن ;این رازگشایی کردن و شناخت حاصل از آگاهی انرژی در من ایجاد می کند و این انرژی من را به سمت مرحله بعدی می برد.
مرحله چهارم: انتخاب
در این مرحله انتخاب می کنم که چه کاری می خواهم انجام دهم تا احساس٬ افکار و رفتاری متفاوت داشته باشم از آنچه که تا به حال داشتم که من را برانگیخته و ناکارآمد نگه داشته است. دراین مرحله از منطقه ی امن خود خارج می شویم و کاری انجام می دهیم که احتمالاً با آنچه که تاکنون داشتیم متفاوت است.
مرحله پنجم: اقدام عملی
مرحله ششم: استراحت و رضایت
در مرحله  انتخاب چون می ترسیم انتخابی ناشناخته داشته باشیم و نیز در مرحله اقدام عملی چون نمی دانیم چطور عمل کنیم مقاومت خواهیم کرد. گاهی حتی یک گام به عقب برمی گردیم و مرحله ی آگاهی را انکار می کنیم. تحلیل مقاومت یعنی خودشناسی. دراین حالت باید تحلیل کنیم که چرا تمایل نداریم رفتار دیگری داشته باشیم و چرا نمی توانیم تغییر کنیم؟؟  
دراین حالت نباید بیشتر فشار آورد. اگر بیشتر فشار بیاوریم به مرحله برانگیختگی بازگشته و حلقه را کامل نمی کنیم.
بیاد داشته باشیم که حلقه یک بار نیست مدام تکرارشونده است. بعنوان فردی فرارونده مدام حلقه را طی می کنیم و هر بار بهتر از آنچه که هستیم می شویم و تا آخر عمر دراین حلقه رشد می کنیم.
.........................................................................................................
چسبیدن به یک چیز و نفی علوم دیگر فرد را دچار تعصب می کند. (Dogmatism)
با تشکر از خانم نازنین سادات ملکوتی بابت گردآوری این مطلب


رانه ی دیگران را راضی نگه دار(Please Others)

مهارها و رانه هایی که برای نادیده گرفتن اضطراب حاصل از مهارها ایجاد می کنیم مانع خود شکوفایی و تحقق ما می شوند. حضور در یک رانه سبب تقویت پیش نویس می شود.

رانه ها: نوازش های مشروطی است جهت تامین بقا

در مورد رانه ی"دیگران را راضی نگه دار" بقای فرد و یا کنترل اضطراب او مشروط به یک عامل بیرونی (تایید دیگران) است. اگر این تایید وجود نداشته باشد فرد بشدت در سطح بقا یا پایین تراز آن در وضعیت مضطرب قرارمیگیرد.

این رانه با رضایت دیگران از فردی اجتماعی که به دیگران مهر اصیل می رساند و آدم ها٬ طبیعت و دنیا را دوست می دارد، متفاوت است( متفاوت از مردم داری٬ انعطاف پذیری و قدرت تطابق و یا قدرت تدبیر و یا پذیرش نامشروط دیگران). رضایت در این رانه به معنای تعامل برنده- برنده نیست بلکه به معنای دقیقاً آنچه باش که او می خواهد است.

شکل گیری رانه ی"دیگران را راضی نگه دار"در درون کودکی که تحت رفتار والدین٬ مهار "نزدیک نباش" و یا "مهم نباش" و یا "وجود نداشته باش" را دارد و در صورت داشتن عملکردی 100% دلخواه پدر٬ مادر یا جانشین روانی آن ها مورد توجه قرار می گیرد (نوازشهایی وابسته به انجام او) و یا بواسطه ی مشاهده ی یادگیرانه از پدر و مادری که خود رانه ی"دیگران را راضی نگه دار" دارند کودک یاد میگیرد که تنها راه بقا این است!!

این فرد از نظر فکری وجود خود و بقای خود را وابسته به تایید دیگران می داند. از نظر هیجانی اگر رانه به نتیجه برسد فرد احساس خوب مشروط و همراه با نگرانی که آیا دفعه بعد هم تایید خواهم شد را پیدا می کند و در صورتی که به انجام نرسد اضطراب آن مهار بالا می زند و فرد عمیقاً دچار مسئله می شود. کسی که رانه ی"دیگران را راضی نگه دار" را دریافت کرده تا مهارهایش را با آن بپوشاند الگوی رفتاری انفعالی پیدا میکند. (الگوهای رفتاری ناسالم : انفعالی٬ پرخاشگر٬ انفعالی – پرخاشگر که هر 3 بازنده است. الگوی رفتاری سالم : قاطع)

تاثیر رانه روی بدن:

این افراد بدلیل بیش لبخندهایی که برای تایید دیگران برچهره دارند (متفاوت از خوشرویی )از گوشه ی چشم پیر می شوند٬ سری افتاده و از پایین به بالا نگاه می کنند. ستون فقراتی افتاده گویا همیشه باری بر دوش دارند. قدم برداشتن ها وحرکت ها قاطع نیست. زمانی که در مورد مشکلاتشان صحبت می کنند لبخند می زنند!

فردی که رانه ی"دیگران را راضی نگه دار" را دارد در روابط کلامی نامطمئن وغیر قاطع است.( نمیدونم٬ شاید ٬هرچی شما بخواین ٬ممکنه ٬تاببینم٬... )

هویت مستقلی ندارد و فردیت درون او شکل نگرفته است.

در روابط بین فردی این افراد گاهی توسط دیگران بواسطه رفتارهایشان مورد تشویق قرارمیگیرند. رابطه ای که در آن "نه" شنیده نشود و یکی ازطرفین مدام درحال انجام کاری باشد که طرف مقابل خواستار آن است رابطه ی سالمی برای تکیه دادن نیست. اگر فردی در رابطه ای هویت خود را از دست بدهد این امکان هست که برای بدست آوردن هویت خود رابطه را قطع کند که البته هر دوسوی طیف اشتباه است و گاهی دچار تکرار الگو می شود. این تکرار سبب از بین رفتن انرژی روانی فرد برای تحقق خود می شود و او در پله 2 یا 3 هرم مزلو باقی می ماند. این رابطه باید مورد دوباره سنجی و بهبود قرار بگیرد.

رانه ها اختصاصی نیستند. 12 مهار موجود باهر رانه ای که پوشانده شوند بصورت حس های مرموزی رفتار را شکل می دهند. افراد بطور میانگین 1-2-3 یا 4  مهار را دارند.

درمورد مهارها و رانه های روی آن ها، حل یک مهار یعنی حرکت بسوی بهبود. بعنوان مثال فرد تایید طلبی که از فردا به همه نه میگوید رشد روانی پیدا نکرده و فقط تغییر موقعیتی دارد از کودک سازگار و مهرطلب به کودک پرخاشگر و قیامگر.

.......................................................................................................................

(اضطراب : ترس ناشناخته٬ عامل تهدید کننده ای در سطح ناخودآگاه که آن را نمی شناشیم و بصورت حالتی از پریشانی بالا می آید. بعد از خودشناسی به آن استرس حاصل از مهار گفته می شود. استرس با عامل استرس زا همراه است .فرد می فهمد که چه فکری در درونش یا چه عاملی در بیرونش تهدید واقعی یا دروغین ایجاد می کند که فرد دچار ناخوشی شده است.)

با تشکر از خانم نازنین سادات ملکوتی بابت گردآوری این مطلب دانلود فایل صوتی

دانلود فایل تصویری


موضوع : خروج از پیش نویس و رفتن به سمت شخصیت رشد یافته تر و تحقق خود

تحقق خود یا خود شکوفایی بمعنای آنچیزی است که در زندگی به آن میپردازیم تا از زندگی ما حاصل شود. اگر به آنچه که میخواهیم باشیم برسیم ٬ شدن ما برای آنچه که استعداد ماست خوشبختی به همراه می آورد درغیر اینصورت نرسیدن به تحقق خود ٬ افسردگی واضطراب را به همراه دارد که این دو شروع بیماری های روانی هستند. در هرم سلسله مراتبی آبراهام مزلو (Abraham Maslow) مراتب نیازهای انسانی برای حرکت به سوی خودشکوفایی مشخص شده است.

اصل 1 : یک نیاز ارضا نشده عامل ایجاد رفتار است. وجود نیاز در ما انگیزش بوجود می آورد٬ انگیزش فرد برای ارضا درون او هدف وهدف رفتار را ایجاد میکند که درپشت آن رفتار فکری است در سطح خودآگاه یا ناخودآگاه برای ارضای نیازومبتنی بر رضایتمندی. بعبارت دیگر اینکه ما کجای هرم قرار داریم مشخص میکند که چه رفتاری خواهیم داشت.

نیاز =====> انگیزش =====> هدف =====> رفتار

اصل 2 : نیازها اولویت دارند. با ارضای یک نیاز (حداقل درون ذهنی ) بسمت ارضای نیاز بعدی حرکت خواهیم کرد. بعبارت دیگربرای رفتن بسوی خودشکوفایی لازم است که پله های قبل را طی کرده باشیم. زمانی که نیازی در سطوح پایین تر ارضا نشده باشد نیازهای دیگر ناکام باقی می مانند.

اصل 3 : زمانی که در راه ارضای نیازی هستیم نیازهای دیگر را احساس نمی کنیم.

اصل 4 : نیاز ارضا نشده. این ارضا درون ذهنی است و ما را درگیر خود می کند.

ماندن در پله های پایین ترمانع فراروی یا خود شکوفایی است.

ارضا معنی ای درون ذهنی است نه فیزیکی و بیرونی بدین معنا که ارضا علامت بیرونی ندارد و در واقع این دغدغه ی ناکامی است که فرد را در یک پله نگه می دارد.

پله اول : ارضای نیازهای زیستی و فیزیولوژیکی

همه ما نیازمند ارضای نیازهای زیستی و فیزیولوژیکی خود هستیم. نیازهای زیستی در کف هرم به تعداد مردم زنده کره ی زمین در حال ارضا شدن هستند و هیچگاه ارضای آنها به اتمام نمی رسد.

" آدمی اول حریص نان بود       زانک قوت و نان ستون جان بود "

بعضی افراد با ارضای پایه ی سالم این نیازها به پله بعد میروند در حالیکه بعضی از نظر ذهنی از اینها عبور نکرده و در همین پله باقی می مانند.

"عمر گرانمایه در این صرف شد       تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا "

پله دوم : نیازبه امنیت سالم(امنیت شغلی ٬ مسکن ٬امنیت در ارتباط و ... )

نیاز به امنیت اگر به صورت ناسالم ارضا شود فرد را در همین پله نگه میدارد.

پله سوم : نیازبه تعلق و عشق

بعدازاینکه امنیت حاصل شد با آدمها وارد ارتباط میشویم ودرارتباط تجربه بودن و چگونگی بودن را خواهیم داشت.

پله چهارم : نیازبه عزت نفس و احترام به خود

درآیینه ارتباط، خود را پیدا می کنیم، به خود احترام میگذاریم وعزت نفس را تجربه می کنیم. به عبارت دیگر ازنفس خود وازمرزهای خود پاسداری می کنیم بمعنای احترام به خود، و با شناخت خود بعنوان یک فرد هویتی را تعریف میکنیم. وقتی عزت نفس و دوست داشتن خود را تجربه می کنیم، دیگری نیز در کنار ما میتواند دوست داشتن خود را تجربه کند. چون میتوانیم به او نوازش دهیم و مورد نوازش قراربگیریم .

پله پنجم : نیازبه دانستن ٬ درک کردن ٬ کشف کردن

پله ششم : نیازبه زیبایی شناسی

شناختن زیبایی هایی که در اطراف ما و درهر رویدادی وجود دارد.

پله هفتم : تحقق خود

"چنان باش که می نمایی یا چنان بنما که هستی"

فرد تحقق یافته تطابق دارد با خودش و خود را آن طورکه باید زندگی میکند به عبارت دیگر استعدادهایش را شروع میکند به زندگی کردن، شروع میکند به تبدیل شدن ونزدیک شدن دراین تبدیل به آنچه که می تواند باشد.کل وجودش را زندگی میکند.فرد فرارونده از آنچه که "از زندگی" میخواهد آگاهی دارد.تحقق خود تا لحظه مرگ به پایان نمی رسد.

درنتیجه خودشکوفایی فرد شخصیتی پیدا میکند با این ویژگی ها:

آگاهی دقیق تر از واقعیت

شخص فرارونده دنیارا آنطورکه میخواهد نمی بیند بلکه واقعیت را (خوشایند یا ناخوشایند) بعنوان حقیقت بیرونی درنظرمیگیرد و دریافت او از واقعیت به حقیقت نزدیکتراست.

پذیرش نامشروط خود ٬ دیگران ودنیا

شخص فرارونده یا درحال تحقق خود٬ خود دیگران ودنیا را می پذیرد درحال بهبود هست ولی درراه کنترل نیست.

پذیرش خود به معنای خود شیفتگی (Narcissism) نیست. فرد می پذیرد که درکنارتوانایی هایش ناتوانایی هایی نیز دارد(گورخر) و در صورت امکان برای تغییر و یا تقویت آن ها تلاش می کند. به یاد داشته باشید که اولین گام آزادی، پذیرش محدودیت است.

سادگی وطبیعی بودن

توجه به مسائل بیرون از خود

شخص فرارونده درمرزهای خود بافی نمی ماند بلکه به بیرون از خود ٬آدم ها٬ نیاز دیگران٬ محیط زیست وجهانی که در آن زندگی می کند بدون آن که در محیط بیرون ذوب شود توجه دارد. این توجه باعث بسط یافتگی فرد میشود که یکی از ویژگی های رشد است.

نیاز به خلوت

کنش مستقل وسبک فردی داشتن

اراده قوی

تداوم در تحسین تجارب زندگی

تجارب اوج (فرد از خود فراتر می رود و با موضوع مورد تجربه یکی می شود.)

تجربه اوج ایجاد کردنی نیست شدنی است نتیجه تعادل فرد با دنیاست.

رفتار برادرانه یا میل به حمایت از دیگران

با هر وسیله ای به هدفش نمیرسد (وسیله ی او برای رسیدن به هدف همان قدرانسان گراست که هدفش انسان گراست).

شوخ طبعی انسان گرایانه

خلاق

ابراز خود

سرزندگی

خودمختار

خودجوش

آگاه به خود ٬ دیگران و دنیا

با تشکر از خانم نازنین سادات ملکوتی بابت گردآوری این مطلبگفتگوی روانشناسی

شبکه چهار

برنامه اردیبهشت

دوشنبه 94/2/7

ساعت 13:15 تا 14:15

دکتر علی بابایی زاد
دانلود فایل صوتی

دانلود فایل تصویری