شروع برنامه: یکشنبه، 18 بهمن

روزهای فرد

ساعت 21 تا 22

شبکه سلامت


تیزر دوم برنامه حال خوب


روزهای فرد

ساعت 21 تا 22

شبکه سلامت

برنامه حال خوب


با حضور دکتر علی بابایی زاد و سایر کارشناسان

روزهای فرد-ساعت 22-21

به زودی از شبکه سلامت