رنجش زدایی :
رنجش حاصل نیاز ناکام شده است . وقتی در درون من ناکامی به وجود می آید دچار اضطراب ارتباطی می شوم . این اضطراب را با رنجش ، خشم ، نفرت ، کینه ، غم و اندوه ، افسردگی ، تهاجم و هر آنچه که می تواند نا کارآمد باشد می پوشانیم . وقتی این اتفاق می افتد در واقع از نوعی دفاع استفاده می کنیم . می خواهیم در درون ، عزت نفس خدشه دار بوده و نمایان شده ، یا خدشه دار شده در اکنون و اینجا را به نوعی ازش محافظت کنیم . اگربه جای رنجش زدایی روی رنجش را با یک یا چندی از احساسات ذکر شده بپوشانیم این محافظت تبدیل به محافظت مریض گون و ناسالم می شود .
برای رنجش زدایی ما نیاز داریم :
از الگوی رفتار قاطع استفاده کنیم .
با دیدگاه گورخری وارد گفتگو شویم .
مهم ترین نکته این که رنجش را به خود فرد بگوییم .
واقعا به صحبت های طرف مقابل گوش کنیم و تک گویی نکنیم .
طرف مقابل را با شخص دیگری مقایسه نکنیم .
وقتی فهمیدیم طرف مقابل موضوع را فهمیده اجازه بدهیم بقیه گفتگو را او ادامه بدهد .
در رنجش زدایی در مورد موضوعی حرف بزنیم که فرد قادر به تغییر آن موضوع باشد .
در هر زمان یک مورد انتقاد را مطرح کنیم . (اگرحتی در شرایط کاملاً مساعد که انتقاد درست و به جا باشد و طرف مقابل هم پذیرنده ی انتقاد باشد ئقتی تعداد انتقاد بالا می رود ، طرف مقابل شروع به نوشتن متن دفاعیه خود می کند . ) 
دیدن و بیان کردن نکات مثبت فرد مقابل .
زبان بدن با گفتار هماهنگ باشد . (نمیشه اخم کنیم و دست به سینه بشینیم و بگوییم من تو رو خیلی دوست دارم )
از تحقیر بپرهیزیم .
از قید هایی مثل هرگز ، هیچ وقت ، همیشه و ... که مطلق نگرند استفاده نکنیم . (برچسب نزنیم)
به جای کلمه چرا از چه شد استفاده کنیم . چرا پیام والد است .
زاویه نشستن 45 درجه باشد . اگر رو به روی هم بشینید ، اگر در حین گفت و گو برای لحظه ای شخص مقابل نگاه نکنید مجبور می شوید که سرتان را تکان دهید یا کج کنید (رو برگردانید)و این گف و گو را مختل می کند .

با تشکر از خانم رومینا حجت بابت گردآوری این مطلب

دانلود فایل صوتی