طلوع قسمت 8
نوازش : 
نوازش در روانشناسی تحلیل رفتار متقابل به معنای واحدی از شناخته شدن و از نیاز های اساسی انسان است . وقتی که با شخصی صحبت می کنید و فرد مقابل در در جواب صحبت های شما سرش تکان می دهد یعنی شخص مقابل در حال شناخت شماست و شما را نوازش می کند .
پیام والد :
پیام های والد ، پیام هایی است که از طرف والدین یا جانشین روانی آنها به ما منتقل شده است . محلی که این پیام های والد نگهداری و ذخیره می شود در حالت من والد است .
خانواده ای را در نظر بگیرید که تاجایی که امکان دارد در مورد بچه سخت گیری می کند ، و این سخت گیری باعث می شود که کودک نتواند خود را ابراز کند و به موقع بله یا نه بگوید . اتفاقی که در این خانواده می افتد  این است که ، تا وقتی بچه کوچک است برای این که نوازش بگیرد و برای بقا تلاش کند به حرف های والدین گوش می دهد ، ولی به محض این که بتواند منابع دیگری برای نوازش پیدا کند ، ( که خیلی وقت ها این اتفاق همراه با سن بلوغ و تغییرات هورمونی یا بلوغ اجتماعی یا حداقل برون آیی اجتماعی است ) به دلیل این که تنها منبع نوازشی بچه والدین نیست و آن به صورت خشمی شده ، که حاصل از ناکامی در جایی که حق با او بوده برای بیان مطلبی یا برای نه گفتنی یا ابرازی از خود است . این خشم جمع شده حالا یک مکانیسم دفاعی به نام والد گریزی یا والد ستیزی است .
 

با تشکر از خانم رومینا حجت بابت گردآوری این مطلب

دانلود فایل صوتی