طلوع - قسمت دوم

سومین نیاز از هرم مزلو نیاز به ارتباط و احساس تعلق است .
رفتار کارآمد :
رفتاری است که کمترین آسیب روانی را به دو نفر می زند و بهترین پیام منتقل می شود ، در عین حفظ آزادی و تمامیت و فردیت از یک نگاه انسان گرایانه نشات می گیرد نه نگاهی کنترل گر که مانع بودن و شدن می شود . الگوی رفتار کار آمد همان الگوی رفتار قاطع است .
رفتار نا کارآمد :
   وقتی عزت نفس خدشه دار شده (عزت نفس زیر یک سالگی قالبا ریشه هاش گذاشته می شود. ) نمی توانم در برخورد با دیگران ابراز درستی از احساسات ، نیاز ، خواسته ها و آنچه که حق خود میدانیم داشته باشم . بنابراین در برخورد با دیگران از الگو های رفتاری نا کارآمد (انفعالی ، پرخاشگر ، انفعالی پرخاشگر ) استفاده می کنم .
انفعالی :
تیپ انفعالی مربوط به فردیست که بیشتر اجتناب ایجاد می کند . این اجتناب یعنی خودش را بیان نمی کند . نیاز، احساس و خواسته اش سرکوب  شده یا حداقل بیان نشده است . وقتی ارتباطی به وجود می آید به جای این که در ارتباط انچه مد نظر است را تحلیل کند آنچه از محیط به او تحمیل می شود (علی رغم میل باطنی) را قبول می کند . عزت نفس خدشه دار شده و این موضوع ریشه در کودکی دارد نمیتواند خودش را بیان کند و این حق را برای خود قائل نیست . 
زبان بدن تیپ انفعالی :
نوع ایستادن قوز میکند . چشم هایش دو دو میزند که آیا مورد پسند تو هستم ؟ در درونش غم (غمی که طولانی مدت شود تبدیل به افسردگی می شود در نهایت نا امیدی و وا دادن کامل )
پرخاشگر :
تیپ پرخاشگر مثل انفعالی ریشه در خدشه دار شدن عزت نفس دارد تفاوت این دو تیپ شخصیتی در آن است که تیپ انفعالی مستقیم اجتناب می کند ولی فرد پرخاشگر در نقطه ی مقابل آنچه که در نا خود آگاه  سرکوب کرده (عقده ی حقارت و ناکامی) به طریقی رفتار می کند که حقیر به نظر نرسد ، با وجود این که عزت نفس در او وجود ندارد یا حداقل خدشه دار شده است . این رفتار باعث می شود مدام در مقابل افراد قرار بگیرد  و خودش را در راس ببیند و گمان کند هر چیزی که می گوید برای دیگران مناسب است . چنین فردی این حق را برای خود در نظر می گیرد که دیگران را به سمتی که خود می خواهد هدایت کند . احساس اجحاف دارد و گمان می کند با پرخاشگری یه این احساس رسیدگی می کند .
زبان بدن تیپ پرخاشگر:
با چشم هایش کنترل می کند و حقارت را القا می کند . این که من خوبم ، تو خوب نیستی – من میدانم و تو نمیدانی .
انفعالی – پرخاشگر:
تیپ رایج شخصیتی انفعالی – پرخاشگر است . علی الخصوص در محیط هایی که در زمان بچگی ترس زیاد بوده است . او نمی تواند آنچه را که در آن ناکام شده در جهت ارضاش کاری انجام بده . در لایه ی رویی به ظاهر سپاسگزار و سر سپرده ، کسی که پذیراست و در لایه ی زیرین نا کار امد و ویرانگراست .
زبان بدن تیپ انفعالی – پرخاشگر:
درست است که لبخندی روی لب دارد و سر سپرده است ولی  در درون مشت های گره خورده است .
ما در سه تیپ شخصیت گفته شده عدم بلوغ را داریم ، فرد بالغ نیست کودک ماب است دیگران در جایگاه والدین او قرار دارند .
با تشکر از خانم رومینا حجت بابت گردآوری این مطلب